TELLIMISTINGIMUSED

1. TINGIMUSTE ULATUS JA KEHTIVUS

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tellimistingimused) kehtivad OÜ Dreamlamb (edaspidi Dreamlamb), registrikood 12311283, aadress Kalevi 15, Tartu, veebilehel (www.dreamlamb.eu) müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.

1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Tellimistingimustest, Dreamlamb hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

2. LEPINGU JÕUSTUMINE

2.1. Ostu-müügileping tellitud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Kliendi poolt ja tellimuse kinnituse saatmist Dreamlamb poolt.

3. KAUBA JA TEENUSTE HINNAD

3.1. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes ning on käibemaksuvabad.

3.2. Dreamlamb jätab endale õiguse teha kauba hindades korrektuure teavitades sellest koduleheküljel hindade uuendamisega. Tellides garanteeritakse kliendile tellimuse esitamisel kehtivad kauba hinnad antud tellimuse ulatuses.

4. KAUPADE EEST TASUMISE JA KÄTTESAAMISE VIISID

4.1. Võimalikud kauba eest tasumise ja selle kohaletoimetamise viisid:

Kauba ja teenuste eest tasutakse pangaülekandega 100% ette vastavalt esitatud arvele. Kättetoimetamisel kasutatakse Ominva või Itella pakiautomaadi teenuseid. 

5. KLIENDI ÕIGUS TELLIMUSEST TAGANEDA

5.1. Kliendil on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest kliendile.

5.2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient esitama vastavasisulise avalduse Kukupesa meiliaadressil info@dreamlamb.eu ja tagastama tellitud kauba.

5.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema kõigi markeeringutega ning originaalpakendis. Kataloogist tellitud toodetel ei kuulu tagastamisele kauba hinnas sisalduv käsitlustasu.

5.4. Kui tagastamisele kuuluv kaup on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud asja korrapärase kasutamise tulemusena, tuleb Tellijal hüvitada asja väärtuse vähenemine.

5.5. Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.

5.6. Dreamlamb tagastab Tellijale lepingust taganemisel kauba eest tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemisest alates Tellija poolt osutatud pangaarvele (kaup peab olema tagastatud või klient peab tõendama, et tagastatav kaup on teele pandud).

5.7. Kauba tagastamisel tuleb kliendil tasuda kauba tagastamisega seonduvad kulud.

7. DREAMLAMB ÕIGUS LEPINGUS

7.1. Dreamlambil on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Klient ei ole arvel näidatud aja jooksul arvet tasunud või kui Dreamlamb vastava kauba varud on ammendunud.

8. GARANTIITINGIMUSED

8.1. Dreamlamb annab tellitud kaubale seaduses sätestatud vastutust täiendava garantii vaid vastava kaubaartikli juures selgelt väljendatud juhtudel ja tingimustel.

8.2. Garantii kehtib kaubale vaid koos ostuarvega.

8.3. Garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest või toote kulumisest.

9. OMANDIRESERVATSIOON

9.1. Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup Dreamlamb omand.

10. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

10.1. Kukupesa ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a transporditeenuse pakkujatele kauba Kliendile toimetamiseks.

11. TELLIMISTINGIMUSTE JA HINNAKIRJA MUUDATUSED

11.1. Dreamlambil on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada.

11.2. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetileheküljel www.dreamlamb.eu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest.

11.3. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Kliendile tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.

12. JÄRELVALVEASUTUS JA TINGIMUSED

12.1. Tellimistingimuste alusel sõlmitud lepingute üle on järelvalvepädevus Tarbijakaitseameti juures tegutseval tarbijavaidluste komisjonil. Täiendatavat infot saab tarbijakaitse komisjoni nõuandetelefonilt 1330 või 6 201 707.

12.2. Kliendil on õigus esitada kaebus Tarbijakaebuste komisjonile või Euroopa Liidu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi ehk ODR-platvormi kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr.

13. LÕPPSÄTTED

13.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

13.2. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.